საგამოძიებო სამსახური

 

 

საგამოძიებო სამსახურის შესახებ
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სტატუსით შემავალი სპეციალური სამართალდამცავი ორგანო, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით მისი ქვემდებარეობისთვის მიკუთვნებულ საქმეთა გამოძიებას და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

სამსახურის მთავარ მიზანს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. საგამოძიებო სამსახური დასახული მიზნის მისაღწევად, მაღალ პროფესიულ დონეზე სრული მოცულობით ახორციელებს საგამოძიებო მოქმედებებს, სათანადო ექსპერტიზას, დანაშაულის პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებებს.


სამსახურის მისია
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის პრევენციის მიზნით, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განხორციელების შედეგად ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება და ეკონომიკური დანაშაულობების აღმოფხვრა.

 


სამსახურის ხედვა
ხედვასამსახურს დაკისრებული ამოცანების განხორციელების მიზნით აქვს კოორდინირებული ურთიერთობა საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, სამართალდამცავ ორგანოებთან, ორგანიზაციებთან და სხვა. ამასთან, ეკონომიკურ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და დანერგვის კუთხით, მჭიდროდ თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების კოლეგა უწყებებთან და სხვა ორგანიზაციებთან. ზრუნავს სამსახურის საქმიანობის განვითარებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე, მუდმივად ზრუნავს კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ამ სფეროში არსებული მაღალი სტანდარტების შენარჩუნებაზე.


სამსახურის ღირებულებები
სამსახურის საქმიანობა ემყარება კანონიერების, ჰუმანურობის, სამართლიანობის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის პრინციპებს.

სამსახური საკუთარ საქმიანობას ახორციელებს კანონის ფარგლებში და მისი სრული დაცვით, სამსახურის თანამშრომლები, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფენ სამართლიანობის პრინციპების დაცვას; სამსახური აქტიურ ნაბიჯებს დგამს მიმდინარე პროცესებში საზოგადოების ინფორმირების, ჩართვისა და თანამშრომლობის თვალსაზრისით, რათა სამსახურის საქმიანობა იყოს საჯარო და გამჭვირვალე, ყველა პირს უნდა მიეცეს კანონით გათვალისწინებული უფლების განხორციელების საშუალება, რათა გაეცნოს სამსახურში დაცულ საჯარო ინფორმაციას.
საგამოძიებო სამსახური, რომელიც თავის საქმიანობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს, ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის წინაშე. საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება შემდეგი ნორმატიული აქტებით:
 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • საერთაშორისო ხელშეკრულებები და სამართლებრივი აქტები
 • სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა
 • „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი
 • „ოპერატიულ - სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი
 • საგადასახადო კანონმდებლობა
 • საქართველოს სხვა კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები


სამსახურის ისტორია
2004 წელს შეიქმნა საფინანსო-ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლისა და საბიუჯეტო თანხების მართლზომიერი განკარგვის მაკონტროლებელი სამსახური. 2007 წელს, ფინანსთა სამინისტროს სამი ქვემდებარე უწყება - ფინანსური პოლიცია, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტები ერთ სამსახურად ჩამოყალიბდა და მას ეწოდა სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. მოგვიანებით, 2009 წლის დეკემბერში ფინანსთა სამინისტროში განხორციელებული კიდევ ერთი სტრუქტურული რეორგანიზაციის შემდეგ, შემოსავლების სამსახურის ფინანსური ექსპერტიზისა და საგამოძიებო დეპარტამენტები, ასევე სპეციალური დანიშნულების რაზმი კვლავ გაერთიანდა საქვეუწყებო დაწესებულების ფარგლებში და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურად ჩამოყალიბდა.

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად საგამოძიებო სამსახურის ძირითად ამოცანებად და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილებად განისაზღვრა:
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის თავიდან აცილება და გამოვლენა, სრული მოცულობით წინასწარი გამოძიების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად სათანადო ექსპერტიზის ორგანიზება
 • ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა, დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის მიზნით
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის მოპოვება და გაანალიზება მისი შემდგომი გამოყენების მიზნით
 • საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პრევენცია და გამოვლენა
 • საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულისა და კორუფციულ გარიგებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა

საგამოძიებო სამსახურის მიერ საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის ხელშემწყობი მიზეზების გამოვლენა, მისი შესწავლა და ანალიზი ემსახურება როგორც ეკონომიკური დანაშაულების აღმოფხვრის მიზანს, ასევე ქვეყანაში არსებული ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას.

 


კალენდარი

<თებერვალი>
ორსაოთხუპაშაკვ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728