საგამოძიებო სამსახური

 

 

საგამოძიებო სამსახურის შესახებ
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სტატუსით შემავალ სპეციალურ სამართალდამცავ ორგანოს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით მისი ქვემდებარეობისთვის მიკუთვნებულ საქმეთა გამოძიებას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა ფუნქციებს ახორციელებს.
ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, სამსახურის მთავარ მიზანს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს.

 


სამსახურის მისია
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის პრევენციის მიზნით, ოპერატიულ-სამძებრო და მაკონტროლებელი საქმიანობით, ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება და ეკონომიკური დანაშაულობების აღმოფხვრა.

 


სამსახურის ხედვა
საგამოძიებო სამსახური დასახული მიზნის მისაღწევად, მაღალ პროფესიულ დონეზე სრული მოცულობით ახორციელებს საგამოძიებო მოქმედებებს, სათანადო ექსპერტიზას, დანაშაულის პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებებს.

 


სამსახურის ღირებულებები
საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა რამდენიმე ძირითადი ღირებულების გათვალისწინებით წარიმართება:

 

 • კანონიერება - სამსახური საკუთარ საქმიანობას კანონის ფარგლებში და მისი სრული დაცვით ახორციელებს.
 • სამართლიანობა - სამსახურის თანამშრომლები, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფენ სამართლიანობის პრინციპების დაცვას.
 • პროფესიონალიზმი - სამსახურისთვის მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კვალიფიციური თანამშრომლების მოზიდვა და დასაქმება.

საგამოძიებო სამსახური, რომელიც თავის საქმიანობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს, ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის წინაშე.  საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება შემდეგი ნორმატიული აქტებით:

 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • საერთაშორისო ხელშეკრულებები და სამართლებრივი აქტები
 • სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა
 • „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი
 • „ოპერატიულ - სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი
 • საგადასახადო კანონმდებლობა
 • საქართველოს სხვა კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები


სამსახურის ისტორია
2004 წელს შეიქმნა საფინანსო-ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლისა და საბიუჯეტო თანხების მართლზომიერი განკარგვის მაკონტროლებელი სამსახური. 2007 წელს, ფინანსთა სამინისტროს სამი ქვემდებარე უწყება - ფინანსური პოლიცია, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტები ერთ სამსახურად ჩამოყალიბდა და მას ეწოდა სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. მოგვიანებით, 2009 წლის დეკემბერში ფინანსთა სამინისტროში განხორციელებული კიდევ ერთი სტრუქტურული რეორგანიზაციის შემდეგ,  შემოსავლების სამსახურის ფინანსური ექსპერტიზისა და საგამოძიებო დეპარტამენტები, ასევე სპეციალური დანიშნულების რაზმი კვლავ გაერთიანდა საქვეუწყებო დაწესებულების ფარგლებში და 
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურად ჩამოყალიბდა.

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად საგამოძიებო სამსახურის ძირითად ამოცანებად და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილებად განისაზღვრა:

 

 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის თავიდან აცილება და გამოვლენა, სრული მოცულობით წინასწარი გამოძიების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად სათანადო ექსპერტიზის ორგანიზება
 • ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა, დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის მიზნით
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის მოპოვება და გაანალიზება მისი შემდგომი გამოყენების მიზნით
 • საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პრევენცია და გამოვლენა
 • საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულისა და კორუფციულ გარიგებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა

საგამოძიებო სამსახურის მიერ საფინანსო-ეკონომიკურ  სფეროში დანაშაულის ხელშემწყობი მიზეზების გამოვლენა, მისი შესწავლა და ანალიზი ემსახურება როგორც ეკონომიკური დანაშაულების აღმოფხვრის მიზანს, ასევე ქვეყანაში არსებული ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას.

 


კალენდარი

<აგვისტო>
ორსაოთხუპაშაკვ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031